Eucalyptus kingsmillii


© Anthony O'Halloran 2018